Algemene voorwaarden Grinta Communicatie

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door Grinta Communicatie gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Grinta Communicatie verrichtte handelingen.
1.2 Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Door ondertekening van een overeenkomst (offerte of bevestiging) met Grinta Communicatie verklaart de opdrachtgever dat hij een kopie van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2: Offertes
2.1 De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW in Euro, tenzij anders aangegeven.
2.2 De door Grinta Communicatie gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
2.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst
3.1 Grinta Communicatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt Grinta Communicatie zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Grinta Communicatie hoeft opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Grinta Communicatie aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn c.q. waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Grinta Communicatie beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan Grinta Communicatie, behoudt Grinta Communicatie zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt Grinta Communicatie zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3.4 Grinta Communicatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Grinta Communicatie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens, mits deze onjuiste c.q. onvolledige informatie bij de opdrachtgever kenbaar behoorden te zijn.
3.5 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Grinta Communicatie de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Contractsduur/ Uitvoeringstermijn
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Grinta Communicatie schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5: Wijziging van een overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten aan te vullen, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal een aparte afspraak over het honorarium gemaakt worden.
5.3 Indien de wijziging financiële consequenties heeft zal Grinta Communicatie de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Grinta Communicatie daarbij aangeven in welke mate de wijziging van een overeenkomst doorgang kan vinden zonder overschrijding van het honorarium. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
5.4 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Grinta Communicatie zal de opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 6: Geheimhouding
6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.

Artikel 7: Levering
7.1 Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg/feedback van de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.
7.2 Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Grinta Communicatie niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Grinta Communicatie heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Indien Grinta Communicatie en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Grinta Communicatie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te verhogen.
7.3 Zolang de opdracht niet is afgerond en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle producten en rechten bij Grinta Communicatie.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
8.1 Grinta Communicatie geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
8.2 Grinta Communicatie behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, denk aan presentaties en portfolio, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 9: Opzegging van een lopende overeenkomst
9.1 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht door opdrachtgever, zal Grinta Communicatie de verrichte werkzaamheden, doch minimaal 85% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever.
9.2 Opdrachtgever dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk aan Grinta Communicatie te melden.

Artikel 10: Ontbinding van een overeenkomst
10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens Grinta Communicatie te voldoen, is Grinta Communicatie, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Grinta Communicatie tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Grinta Communicatie verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen honorarium te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.
10.2 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Artikel 11: Gebreken/Klachtentermijnen
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Grinta Communicatie.
11.2 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal Grinta Communicatie de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval van zinloos, hoeft Grinta Communicatie opdrachtgever derhalve niet schadeloos te stellen.

Artikel 12: Honorarium
12.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis-en verblijfskosten.
12.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Grinta Communicatie. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij ook nu weer een afwijkend tarief is overeengekomen
12.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis-en verblijfskosten.
12.4 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 13: Betalingscondities
13.1 De facturering geschiedt 14 dagen na levering. Tenzij anders is vastgesteld bij langlopende opdrachten zoals bepaald in artikel 3 en 4.
13.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. Er volgt een betalingsherinnering. Wanneer ook hier niet op gereageerd wordt is de opdrachtgever in verzuim. Zie artikel 15.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.
13.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).
13.5 Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de opdrachtgever dit binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Grinta Communicatie kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte dezes.

Artikel 14: Achterstand in betaling
14.1 Grinta Communicatie heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Grinta Communicatie niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Grinta Communicatie zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Grinta Communicatie kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 15: Incassokosten/(Buiten)gerechtelijke kosten
15.1 Indien de opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, exploitkosten, etc.

Artikel 16: Overmacht
16.1 In overmachtsituaties worden de verplichtingen van Grinta Communicatie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Grinta Communicatie niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.
16.2 Indien Grinta Communicatie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen al ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen zelfstandige waarde kent.
16.3. In geval van overmacht is Grinta Communicatie gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
16.4. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 17: Geschillen
17.1 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.
17.2 Op elke overeenkomst tussen Grinta Communicatie en een derde is Nederlands recht van toepassing.